Missie & visie

Visie

Ons beeld van de toekomst wordt bepaald door hoop en angst. We weten nooit met zekerheid wat ons te wachten staat. Of het mee- of tegenvalt hangt samen met ontelbare factoren: gezondheid, inkomen, veiligheid, noem maar op. Helaas is een aantal verworven zekerheden onder druk komen staan als gevolg van een veranderend economisch en politiek klimaat. Een vlekkeloos functionerende verzorgingsstaat is dan ook geen vanzelfsprekendheid meer: ingesleten mechanismen schieten te kort om de problemen die op ons afkomen de baas te blijven.

Zelfredzaamheid

Koning Willem-Alexander noemt het de ‘participatiemaatschappij’: van de burger mag en moet verwacht worden dat hij een actievere rol speelt in het maatschappelijk leven. Maar dat kan alleen als de burger meer dan voorheen bereid is zijn eigen zaakjes te regelen. Ten opzichte van instanties is echter zo’n diepe afhankelijkheidsrelatie ontstaan, dat de burger weer moet aanleren wat zelfredzaamheid betekent. Zoals de oermens zelf vuur maakte om zich te verwarmen, of zoals Baron von Munchhausen zich aan zijn vlecht uit het moeras trok: wie wil overleven moet vindingrijk zijn en leren vertrouwen op zijn verstand. Instanties die u zogenaamd alle zorgen uit handen nemen, dat is niet meer van deze tijd.

Doelstelling

ZORGANISATION verschaft hulpmiddelen om zelfredzaam te zijn in de meest brede maatschappelijke zin: op het terrein van onder andere pensioenen, verzekeringen, onderwijs, rechtspraak, medische zorg, werkgelegenheid, huisvesting en veiligheid. In het oerwoud van ondoorzichtige regelgeving vervult ZORGANISATION de rol van lichtbaken: hier vind u links naar alle initiatieven die zelfraadzaamheid trachten te versterken.

De naam ZORGANISATION is geinspireerd op de Z-Organisation, een spionagenetwerk uit de jaren ’30 dat volledig bestond uit kunstenaars die zich verzetten tegen de opkomst van het Derde Rijk. Zij koppelden verbeeldingskracht aan maatschappelijk engagement en waren daarmee een lichtbaken voor recht en vrede.